Hơn 100 năm trở lại đây, thế giới ngày càng trở nên hội nhập, chính phủ các nước trên thế giới và các hiệp hội quốc tế cũng đã chủ động khuyến khích sinh viên đi du học, cũng như học tập tại các trường trong nước.  Xu hướng này đã và đang gia tăng từ 10 năm trước. Các trương trình học bổng cũng đã được phát triển và nhiều chính phủ cũng liên kết các chính sách đối ngoại nước ngoài với giáo dục quốc tế. Có nhiều lý để chính phủ ưu tiên cho giáo dục quốc tế;

  1. Quan hệ quốc tế – Xây dựng các mối quan hệ quốc tế giữa quốc gia đầu tư và nước tiếp nhận với những lợi ích kinh tế và văn hoá.  
  2. Sự phát triển các mục tiêu – phát triển những kỹ năng về học thuật và giao thoa văn hoá.  
  3. Chuyển giao ý tưởng và hệ thống hiện đại – chuyển giao công nghệ, sáng tạo và cải thiện chất lượng, thực hành tiên tiến.
  4. Trường học đa văn hoá – cho nhận thức mang tính toàn cầu và tiếp nhận giao thoa văn hoá.
  5. “Công dân toàn cầu” và “quyền công dân toàn cầu” – hiểu biết lẫn nhau, giảm thiểu thành kiến, và đồng tồn tại một cách hữu nghị và hợp tác.  

Trong bài luận tiến sĩ, tôi nghiên cứu về “sự khéo léo trong ngoại giao giữa cá nhân với cá nhân” với trọng tâm là sinh viên Saudi ở New Zealand.  Thông qua giáo dục quốc tế, sinh viên phát triển các mối quan hệ cá nhân và gắn kết với đất nước, và là cầu nối cho đầu tư và trao đổi quốc tế. Đó là khía cạnh quan trọng của chính sách quan hệ thuộc về đối nội và đối ngoại và sự phát triển kinh tế.  Cả quốc gia nhận và tiếp nhận đều hiểu sự ngụ ý, tại sao giáo dục quốc tế đã và đang trở nên thật sự quan trọng cho tất cả các quốc gia liên quan đến trao đổi quốc tế. Chính phủ hy vọng sinh viên quốc tế sẽ ưu tiên các công ty của nước chủ nhà trong quá trình phát triển sự nghiệp, do kết nối mật thiết với đất nước.  Anh và Mỹ là những quốc gia có tryền thống về tiếp nhận du học, Úc và New Zealand thì ít là lựa chọn của du học sinh nhưng cũng gia tăng số lượng sinh viên quốc tế. Giả thuyết rằng, những lợi ích, đã bị chiếm bởi những thị trường truyền thống, được chia đều cho các quốc gia khác. Và chúng ta trở nên Toàn Cầu Hoá.

Bridget Egan,
Giám Đốc, Global Student