Du Học New Zealand

Chương Trình Dự Bị Đại Học Của New Zealand

Các khoá học dự bị đại học ở New Zealand thường là chương trình học tập toàn thời gian với hai hoặc ba kỳ học, nhằm giúp học sinh từ các nước không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thành công trong việc trúng tuyển vào các trường đại học của New Zealand. Sau khi tốt nghiệp khoá học dự bị, sinh viên được chấp nhận vào học chương trình cử nhân. Bằng dự bị đại học được công nhận bởi các trường đại học của New Zealand và Úc.

Thời Gian Học Dự Bị Đại Học

Chương trình thường kéo dài 8-12 tháng, từ tháng 1 hoặc tháng 2, tháng 6 hoặc tháng 7, và tháng 9 hoặc tháng 10.

Danh sách các trường liên kết cung cấp chương trình dự bị đại học:

  • ACG- The University of Auckland Certificate in Foundation Studies
  • ACG- AUT University Certificate in Foundation Studies
  • Auckland University of Technology (AUT) Certificate of Business and Certificate of Science and Technology
  • Taylors College
  • Massey University Foundation
  • Waikato Pathways College
  • Victoria University Foundation
  • Lincoln University Foundation
  • Otago University Foundation
  • UCIC –Canterbury University

Dự Bị Đại Học tại các trường Kỹ Thuật Công Nghệ Bách Khoa

Chương trình dự bị đại học cũng được dạy ở các trường kỹ thuật bách khoa của New Zealand. Chúng tôi liên kết làm việc với những học viện này. Sinh viên sẽ được tư vấn để đăng ký học chương trình dự bị và chuyên môn tại những trường trên.

Các Khoá Chứng Chỉ – Trung Cấp

Sinh viên thuộc các ngành học như Kinh Tế có thể học một hoặc hai năm chương trình Trung Cấp thay vì chương trình dự bị đại học. Bằng Trung Cấp có thể được sử dụng để học chuyển tiếp lên chương trình Cử Nhân với thời gian học thêm một năm rưỡi. Khoá học thường được áp dụng tại các trường đại học tư. Chúng tôi cũng liên kết với nhiều trường đại học tư tại New Zealand.

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn lựa lộ trình học tập tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.